македонски | српски
Прва страна
Историја
Песни
Приказни
Записи
Легенди
Трезор
Мудрости
Митологија
Традиција
Топоними
Марков Манастир
Прилеп
Матка
Охрид и Струга
Порече и Полог
Битола
Села
Скопје
Кратово
Јасен
Култура
Пештерни цркви
Тврдини
Места до 14 век
Сликарство и Музика
Цркви до 14 век
Почеток
Етнологија
Монашки ќелии
Настани
Природа
По патеките на природата
Водопади
Пештери
Водни живеалишта
Планини
Природни реткости
Вулкани
Поддршка
Скрб и утеха
Стрип
Романо Ило
Фото галерија
Туризам
Сувенири
Крале Марко Храна
Патувања
здружение на граѓани KINGMARKOLAND
Детски Марко
Контакт

"Свети Илија" С. ГЛОБОЧИЦА
Нејзиниот градител, младиот Марко, на влезната порта, пред околу 600 години оставил отпечаток од неговата дланкаа и рекол: 'Оваа црква нека биде вечна и нека постои се додека не се најде човек што ќе има поголема рака од мојава за да ја поклопи'.
с. Драдња, Кавадарци

Во околината на селото регистрирани се поголем број на локалитети: Варвара, Градиште, Манастириште и Стена, каде се наоѓа пештерната Маркова црква во која има зачувано остатоци од фреско-живопис од 14 век.

Слава славит Кралевиќе Марко

И се опијани она црно Турче и си заспа, му зеде Јана к'лучој от појаси и го отк'лучи Кралевиќе Марко. Си однесе она Турче дома. И им велит на онје гости: - Ево риба од Охрида.
Седум јунаци и Арапин

Телал личе из града Стамбола: "Дал чуете Турци и рајате! Што настанал делибаша Марко, Што ми сет тиа чудби от него!
Марко и морска ламја

И ми стасал Кралевиќе Марко, ми ја фтасал таја кучка ламја; си изваил свое врушко ноже, та распарал нејзино клето срце, та извајл свое машко дете.
МАРКО И ДЕТЕ ДУКАДИНЧЕ

„Бог те убил, Марко Кралевике! Што кајдиса н' ова лудо дете! И гробнина да ти се незнаит.”
Марко, трите наречници и В'лкашин

А Волкашин прегрнал си Марко,
ПОСТИЛ МАРКО ПОСТИ ВЕЛИКОИ

Постил Марко пости великои,
В’ЛКАШИН И МАРКО

Црква градил В’лкашин и Марко,
Марко коња кова

на мрак на зајсонце,
КРАЛЕ МАРКО

Прилеп ми е престолнина.
Марко Kрале ja одменува свадбарината

-Коде иматјунак за женење, да си сакат мома спроти него, да си сакат, да си се оженат! -Коде имат мома за можење, да си сакат момче спроти неа, да си сакат, да си се оможит! Заплатила Маркова десница, заплатила сета свадбарина.
Марко и димна гора

-Се наљути левен Марко, и си зеде брза коња, што пособра дробна војска дробна војска се Арапи; си прифтаса три синцира, си просече зулумќари, си испушти младо робје, од синцири и истаи, и даруа с добро азно, и испушти на вилает.
Марко Kрале и три синџира робје

Па си дојде Марко Кралевити, та си изби три илјад татари, отпушти си три синџира робје.
Kрали Марко и мајстор Ѓуро

А што беше дели Марко, извадил е остра сабја, пресекол му бели раце, немој друга да направе
ЗАЈДЕ С’НЦЕ ЗАД ГОРА

 Марка ми го јудавило.
КОГА ОДЕЛЕ СВАТОВИ

Свршил Марко ќерка си
Народна песна од Полог
Шетал Марко покрај Бело море

Ој, шетал Марко, бре, покрај Бело Море
С НЕВЕСТА СИ МАРКО ГОВОРЕ

С невеста си Марко говоре,
Пофалил се Богатион

ем од Марка од Прилепа.
ТАЈА ЅВЕЗДА РАНО ШЧО ЈУГРЕВА

Таја ѕвезда рано шчо југрева,
МАРКО НЕМА ВО ШТО ДА СЕ КОЛНИТ

Пијат јадат седумдесет кралои,
Кинисал Марко на воденица

и Марковица по него:
Постил Марко

пости Великој,
Ај разви, разви море, ти Марко Крале

еве кај чекаме цели пет векови,
Прелетало змејче огноито

татко ми е Марко Кралевина,
Крале Марко и Корун арамија

И си зеде три бели градеви:
НА СТРУГА ДУЌАН ДА ИМАМ...
„Занаетот е златен..."

Наточи вино крваво! Наточи на вересија! Донеси да ја коваме на Крали Марко сабјата!
МАРКОВИОТ МАНАСТИР

Блаже Конески

За гревот, за седумдесетте деца што умреа кога го ѕидаше калето, Марко направи седумдесет цркви.
MAPKO CИ ГРАБИТ НЕВЕСТА

„Нејдам Марко, с тебе да се биам, Туку идам побратим да бидам; Зашт' се најде јунак од јунака, Да пограбиш убаа нееста.”
МАРКО И ДИМНА ГОРА

Cи прифтаса три синџира, Cи посече зулумкари, Cи испyшти младо робје, От синџири 'и истаи, И даруа с добро азно, И испушти на вилеет.
МУРАТ - БЕГ И МАРИА

Кога виде Беџе Мурат-беџе Бела книга црно написана: „Бог те убил, кир бела Марио, Кој те учи, кој ми те научи!”
САБЈА

И дојдое во града Прилепа, Уште толку крчма ми испие, Пријатели, верни побратими.
МАРКО И ГИНО АРНАУТЧЕ

Назод дома Марко си отиде; Ко дојдое пости велигденски, Пак си пости Марко Кралевике.
САМОВИЛСКО ЅИДАЊЕ

Марко имат м`шко дете М'шко дете прегалено; И го зеде м'шко дете, Да го клаит на прозирци. Марко је се милно молит. „Самовило мила сестро! Тебе ти се милно мољам, Да ми гледаш м'шко дете; Тоа ми је прегалено, Брго вода да му даваш!”
МАРКО И ЦВЕТА

Марко ми почина, Цвета се поболи; Марко ми променват, Цвета душа даат; Марко закопаа, Цвета однесоа. Марко закопаа прет белата црква, Цвета закопаа зат белата црква; И на Марков кивур што ми изникнало, Ми изникнале високи две тополе; На Цветинин кивур што ми изникнало, И ми изникнала една бела лоза, Таа се превила прет белата црква, Та ми се завила околу топола.
ШАИНА РОБИНА И МАРКО

Јадам, пиам дробни с'л'ѕи ронам, A ja тебе не сум ти казала; Тук' до к'де имаме роднина, Да канитe гости пријатели, Зашто Шаина си докрепи вера.”
ДИМНИ МАРКО И ЕЛЕНА НЕВЕСТА

Марко зеде рогузина, Ја намачка со катрана, Ја завитка Маркоица, Ја изгори домакинка; Да се знаит паметуват, Отљубила Димни Марка, Заљубила левен Дука, Левен Дука мил побратим
ЛАТИНСКИ КРАЉ И ОГНЕН

Тој побегна назод без нееста; Испат сториф наша јунаштина.” Тога Марко дете го избаци, Маркоица коња го избаци.
МАРКО, СЕКУЛА И КРАЉ ЛАТИНИНА

Краљ им тури вино и ракиа, И им даде керка Ангелина, Им тоари азно неброено, И краљ лепo ми и попратило.
СЕДУМ ЈУНАЦИ И АРАПИН

Това чудо ми стори Секула Да се славе, да се прикажува. Останала песма да се пеит, Да слушајат сите наш браќа, Oт нас песма, a oт бога здравје; Амин боже за многу години!
МАРКО КРАЛЕВИКЕ, ДЕЛЕТИН ВОЈВОДА, ИВО И ХУБАВА ГРОЗДАНА

Је говорит Иво добар јунак: М'лчи, м'лчи, сестра Ангелино! Како најдоф љубов спроти мене, Так' ке најдам момче спроти тебе.”
МАРКО И МУРАТ-БЕГ

Как си чинил, Марко пак да чиниш, Никој тебе да не запират.” И му даде голема пештежа: Скопје града по крај тиок Вардар, А Едрене широки сокаци.
НЕМЕЧКА КРАЛИЦА И МАРКО

Што им даде голема пештежа, Што им даде девет кули азно, И и држа токму три месеци, Да јадеет тие да пијеет.
МАРКО КУМ

После стана млада Митреица, Вересиа сегдека исплати, И престана ки-зни-колку азна, Да си јадет, господски да врвет, Таков унер стори Митреица, Зашто беше умна и разумна.
СЕДУМ КРАЛЕВИ ШЕТАЕТ ЗЕМЈА ПО КРАИНА

C' избацие, и cc опитае, И им каза унери големи, Што напраи негоата сестра, Негва сестра Ѓурѓа Самовила.
МАРКОВО ИСПОВЕДВАЊЕ

Го фатило Марко сон да спиет. Кога от сон ми се разбудило, Малу стана колку да си седнит; По малу си Марко оздраило
МАРКО И ГРУИЦА НОВОГОВ

„Бог те убил, Марко Кралевике! Това не је твоја јунаштина, Туку ми је твоја ѓаолштина; Г' изкараа, Марко си побегна.
ВЕЛИГДЕНСКА

Коња Марку ли му говореше: „Подстегни ме с дванаесет колани, Двата ние да се обидеме.” И му стегна дванаесет колани, И г' изнесе ва врф на планина; Да отепа стара Самовила, И растури седумдесет клаенци.
МАРКО, АРАПИН И МАРКОИЦА

Качи Марка свои стопанина: „Јаз сум твоја млада Маркоица.” „Простум тебе моите црни крвје, И проштам ти три струка камџика, Што биеше по глава, по чело.” Си ојдоа више на дивани, Растоарје дванаесет т'вара благо.
Марковата ќерка

О, чујте и почујте, богови и граѓани, денес е празник на радост и среќа, свадба се прави Марковата ќерка.
ФАРАОН Радован Павловски

Земјата покрената од Марко Крале смртта пак на свое место си ја врати Мора ли О мора така да биде Кобрата на заморот го клука робјето.

Црква Света Недела Марков град , Матка
Матка е прекрасен локалитет, споменик на природата и културата. Се наоѓа недалеку од Скопје. Ја нарекуваат уште и “Македонската Света Гора”, поради богатството на цркви, манастири и други култни места од древните времиња.

Андриашки двери Матка
Единствени зачувани двери од нашата територија који со сигурност можат да се стават во среден век се таканаречените Андријашките двери. Се мисли дека му припаѓале на манастирот св. Андријаш,  но не е сигурно. Најдени се во црквата св. Никола  /Денес св. Атанасиј / во село Шишево.